بونسای به چه معنایی هست؟

بونسای شامل دو لغت ژاپنی  bon به معنای ظرف یا گلدان کوتاه و کم عمق و  sai به معنای گیاه می باشد.