انواع هرس در بونسای چیست؟

هرس تنه و شاخه در بنسای

هرس ساختار structural pruning

هرس نگهداری Maintenance Pruning

هرس ساقه و برگ

هرس شاخه‌های کوچک

حذف  جوانه و سرزنی

هرس برگ