بن سای افوربیا ( Crown Of Thorns Bonsai) بومی کدام منطقه می باشد؟

ماداگاسکار