بهترین درختان برای پرورش بن سای چیست؟

 1. افرای ژاپنی
 2. درخت بودا
 3. کوتوناستر افقی
 4. بائوباب (آدانسونیا)
 5. راش اروپایی
 6. شمشاد
 7. انار
 8. ارس (سرو کوهی)
 9. فیکوس رتوزا
 10. انجیر مجنون
 11. درخت یشم
 12. درخت توری