تولید بونسای (پرورش و تکثیر:پرورش بونسای از طریق تکثیرغیرجنسی: قلمه)

مزایا و توضیحات مربوط به قلمه زدن :

  • قلمه روشی بهتر و سریعتر نسبت به بذر برای پرورش گیاه کوچک میباشد
  • گیاهی که از این روش به دست می آید کاملا شبیه گیاه مادر است
  • روشهای قلمه گیری متنوع است: قلمه ریشه، قلمه برگ، قلمه ساقه
  • برای بونسای قلمه ساقه مناسبتر از سایر روشها است
  • انواع روشهای قلمه‌زنی را میتوان براساس میزان بلوغ و رسیدگی چوب تقسیم‌بندی کرد.
    •قلمه‌زنی چوب سخت را می توان برا اساس نحوه برش تقسیم‌بندی کرد.

– قلمه چوب سخت در اواخر پاییز و زمستان انجام میشه و گیاهان چوبی خزاندار و برخی گونه های پهن برگ همیشه سبز به این روش تکثیر میشن
– قلمه چوب نیمه سخت در تابستان تا اواسط پاییز انجام میشه. و برای سوزنی برگها، چوبهای نیمه رسیده و برخی گیاهان خزاندار کاربرد داره
– قلمه چوب نرم هم در بهار تا اواسط تابستان انجام میشه، و برای شاخه های نرم گونه های خزاندار یا همیشه سبز استفاده میشه