رطوبت برای بنسای باید چگونه باشد ؟

بن سای به رطوبت نیاز دارد تا خاکش را مرطوب نگه دارد.