روش تکثیر بن سای افرا ژاپنی چگونه هستش؟

بذر، پیوند، قلمه، افکندن و ریز افزایی