علت ریزش برگهای بونسای چیست ؟

کمبود آب ، اشباع شدن محیط ریشه از رطوبت در اثر ابیاری مکرر ، پوسیدن ریشه در محیط اشباع از رطوبت و بیمار ی های قارچی و باکتری ، تجمع تدریجی نمک در محیط ریشه در اثر ابیاری با آب دارای نمک ، فشره شدن خاک گلدان ، کمبود عناصر غذایی ، کمبود دریافت نور توسط بونسای از عوامل ریزش برگ در بونسای هستند.

با رعایت موارد فوق میتوان تا حدزیادی از ریزش برگهای درختچه زینتی / بونسای جلوگیری کرد.