علت ریزش برگ های بونسای و شل شدن تنه بونسای چیست؟

خشکی کشیدن

آبیاری بی موقع

جابجایی

و از همه مهم تر آب کلردار باعث این عارضه می شود.

  • از جابجا کردن آن جدا بپرهیزید چون باعث قهر گیاه و ریزش برگ هایش می شود.

توجه: برای اینکه تنه بونسای محکم بماند. پس از هر بار آبیاری آب زیر گلدانی خالی شود.