موقعیت یابی بنسای باید چگونه باشد؟

بن سای شما باید از گرمای مستقیم دور نگه داشته شود.