نورپردازی بنسای باید چگونه باشد ؟

بن سای خود را در محلی قرار دهید که نور زیادی داشته باشد.