آلوچه

آلوچه

نام علمی

Prunus cerasifera

تیره گیاهی

نوع خاکخاک‌هاى لمونى شنى را ترجیح مى‌دهند و خاک‌هاى سنگین و مرطوب را بهتر از دیگر میوه‌هاى هسته‌دار تحمل مى‌کنند.
آبیاریدر اوایل کشت نهال که گیاه جوان است باید آبیاری منظم و عمیق باشد تا هم گیاه خشک نشود .
نور مناسبدر کل به منطقه ای با نور مستقیم و کامل نیاز دارد.
دمای مناسببومی مناطق معتدل سرد است و سرما را می تواند تحمل کند.
بومی منطقهاروپا و آسیا
کوددهیاین درخت در خاک های حاصلخیر، سبک و عمیق رشد می کند. بستر این گیاه بایستی زهکشی شده باشد به این علت که تحمل غرقابی بودن را ندارد و در خاک هایی که PH آن ها حدود 5 تا 6 است رشد مناسبی دارند.
روش تکثیرتکثیر این گیاه مانند بسیاری درختان از بذر، قلمه، کشت بافت انجام می شود. دانه های این گیاه قبل از شاخه دهی ابتداعا به شکل قائم و تا ارتفاع 5 تا 8 متر رشد دارند.
نامهای دیگرآلو

نمایش یک نتیجه