بلوط

نام علمی

تیره گیاهی

نوع خاک
آبیاری
نور مناسب
دمای مناسب

نمایش یک نتیجه