ممرز Carpinus betulus

درخت مَمرَز ازدرختان بومی ایران ودرختی است با قامتی متوسط که ارتفاع آن بین ۱۵ تا ۲۵ متر بوده که گاهی ارتفاع آن به ۳۰ متر نیز می‌رسد.